گل کیئزا؛ فیورنتینا 1 - 0 آاس رم

کیئزا دروازه رم را باز کرد....

گل اول فیورنتینا توسط کیئزا به ثمر رسید.