گل گلمین ریواس؛ الریان 1- 1 سایپا

ریواس دروازه سایپا را باز کرد....

گل اول الریان توسط گلمین ریواس در دقیقه 28 به ثمر رسید.