گل گنکی هاراگوچی؛ ایران 0- 3 ژاپن

گنکی هاراگوچی گل سوم ژاپن را به ثمر رساند....

گل سوم ژاپن توسط گنکی هاراگوچی به ثمر رسید.