گوپرو؛ موج سواری در آب های خروشان

الکس گری، موج سوار خبره برنامه، در آب های خروشان موج سواری می کنید و لحظات هیجان انگیزی را ثبت می کند ......

الکس گری، موج سوار خبره برنامه، در آب های خروشان موج سواری می کنید و لحظات هیجان انگیزی را ثبت می کند. تماشا کنید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس