گیم پلی بخش داستانی فیفا 18 با «الکس هانتر»

در گیم پلی نسخه جدید بازی فیفا با الکس هانتر شخصیت بخش داستانی این بازی همراه می شویم و بازی کردنش برابر منچستری ها را می بینیم ......

در گیم پلی نسخه جدید بازی فیفا با الکس هانتر شخصیت بخش داستانی این بازی همراه می شویم و بازی کردنش برابر منچستری ها را می بینیم.

تگ ها


گیم فوتبال