یادداشت جهانگیر کوثری در پی درگذشت پرویز زاهدی، پیشکسوت مطبوعات ورزشی

جهانگیر کوثری در پی درگذشت پرویز زاهدی یادداشتی منتشر کرد....

جهانگیر کوثری در پی درگذشت پرویز زاهدی یادداشتی منتشر کرد.

یادداشت جهانگیر کوثری را  در پی درگذشت پرویز زاهدی، پیشکسوت مطبوعات ورزشی می خوانید:

مردي افتاد بر خاك كه انسانيت را مي فهميد، انگار اين بيماري لعنتي خبر داده بود كه او را رها نخواهد كرد تا ...!

معلم واقعي  تمام معلمان سالهاي دور، مرد قلم به دستي كه با ورزش هم زيستي فرهنگي داشت. 

پرويز زاهدي بزرگ تمام ورزشي ها هم رفت و چه حيف! او كه چند وقتي بود با مرگ به مبارزه برخواسته بود تسليم شد. ضايعه سخت وداع پرويز زاهدي را از جامعه ورزش باور نداريم.
 
هرگز! مرگ او را كه ورزش را در كنار معرفت بشريت جستجو مي كرد، چكونه باور كنيم. مرگ مرد روزهاي نداري در ورزش را كه قلم امثال او ما را به بودن و زنده بودن اميدوار مي كرد. 
پرويز هم رفت، همانگونه كه محمد اينانلو رفت و ما باور نكرديم. پرويز عزيزمان چگونه براي تو مراسم بگيريم در حاليكه زانوهايمان ميلرزد، چگونه دوستهايمان را خبر كنيم در حاليكه صدايمان ميلرزد و چگونه با نبود تو سر كنيم، اين دوران پرتنش جدال انسان با مرگ را، پرويز عزيزمان يادت هميشه با ماست و دل نگران ورزش، قلم و انجمن نباش.
اسطوره هاي اين بناي تازه جان گرفته يكي يكي مي روند. 

به كجا چنين شتابان
استاد تمام بامعرفت هاي ورزش، جايت در انجمن هميشه خالي است.

جهانگير كوثري