یادی از مبارزه دیدنی «گگارد موساسی» و «مارک هانت» در رقابت های Dream 9

گگارد موساسی در سال 2009 و در یک مبارزه دیدنی در رقابت های Dream 9 که یک سازمان ژاپنی بود توانست با ارائه یک نمایش فوق العاده مارک هانت را با تکنیک سابمیشن شکست دهد ......

گگارد موساسی در سال 2009 و در یک مبارزه دیدنی در رقابت های Dream 9 که یک سازمان ژاپنی بود توانست با ارائه یک نمایش فوق العاده «مارک هانت» را با تکنیک سابمیشن شکست دهد. نگاهی به این مبارزه به یادماندنی می اندازیم.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس