یو اف سی فایت نایت 120؛ پیروزی «کلی گوئیدا» در راند اول

کلی گوئیدا موفق شد در راند اول با ناک فنی حریف خود جو لوزان را شکست دهد و یک پیروزی زودهنگام به دست آورد ......

کلی گوئیدا موفق شد در راند اول با ناک فنی حریف خود «جو لوزان» را شکست دهد و یک پیروزی زودهنگام به دست آورد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی