یو‌اف‌سی 220؛ ناک‌اوت شدن حوماسی در راند اول توسط رزاق الحسن

در یوافسی 220 عبدالرزاقالحسن موفق شد در همان راند اول حریفش صباح حوماسی را ناکاوت کند ......

در یو‌اف‌سی 220 عبدالرزاق‌الحسن موفق شد در همان راند اول حریفش صباح حوماسی را ناک‌اوت کند. می‌توانید صحنه ناک‌اوت شدن صباح را در این ویدیو ببینید. 

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی