یو اف سی 221؛ احیای بهترین های دسته میان وزن

یو اف سی 221 به اوج هیجان باز خواهد گشت و یوئل رومرو کوبایی مقابل لوک راکهولد قرار میگیرید ......

یو اف سی 221 به اوج هیجان باز خواهد گشت و یوئل رومرو کوبایی مقابل لوک راکهولد قرار میگیرید. این مبارزه برای قهرمانی موقت دسته میان وزن است.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی