یک دو با باد!

صحنه ای عجیب از قدرت باد در ساحل اقیانوس که توپ فوتبال شوت شده را به همان جای اولش برمی گرداند ......

صحنه ای عجیب از قدرت باد در ساحل اقیانوس که توپ فوتبال شوت شده را به همان جای اولش برمی گرداند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال