یک سال از پرش خارق العاده «لوک آیکینز» گذشت!

یک سال پیش در همین روزها لوک آیکینز از ارتفاع هفت هزار و دویست متری پرید و بدون آنکه چتر نجاتش را باز کند در توری بزرگ فرود آمد تا اولین کسی در تاریخ باشد که بدون استفاده از چتر نجات چنین پرش هولناکی را انجام می دهد ......

یک سال پیش در همین روزها لوک آیکینز از ارتفاع هفت هزار و دویست متری پرید و بدون آنکه چتر نجاتش را باز کند در توری بزرگ فرود آمد تا اولین کسی در تاریخ باشد که بدون استفاده از چتر نجات چنین پرش هولناکی را انجام می دهد. اعضای گروه به همراه همسر این ورزشکار از نزدیک همراه او بودند و  نفس میلیون ها بیننده در سراسر جهان حبس شده بود تا آیکینز این عملیات دلهره آور را با موفقیت به پایان برساند. این پرش استثنایی را دوباره ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس