بهترین فرنگی‌کاران سال ۲۰۲۱ اعلام شدند

اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی‌کاران سال ۲۰۲۱ جهان را معرفی و طبق وعده قبلی برای آنها پاداش در نظر گرفت....

تگ ها


کشتی فرنگی