محمدی: برای ایجاد همدلی در کشتی فرنگی آمده ام

مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گفت: اصلی ترین هدف من ایجاد همدلی و وفاق در بین جامعه ی بزرگ کشتی فرنگی است....

تگ ها


کشتی