شکایت ذوب آهن از اسماعیلی فر رد شد

کمیته استیناف شکایت باشگاه ذوب آهن از دانیال اسماعیلی فر که با فسخ قرارداد خود با این تیم راهی سپاهان شد، را رد کرد....

به گزارش "ورزش سه"، در رای صادره از سوی کمیته استیناف در خصوص این پرونده این چنین آمده است: در خصوص درخواست استیناف باشگاه ذوب آهن به طرفیت باشگاه سپاهان نسبت به رای کمیته وضعیت مبنی بر صدور قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته های ۱-احراز واعلام فسخ غیرموجه بازیکن دانیال اسماعیلی فر ۲- مطالبه خسارات وغرامات ناشی از فسخ غیرموجه به لحاظ استرداد دعوی، کمیته استیناف پس از بررسی پرونده به استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستندا به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عینا تایید می گردد.

تگ ها


ذوب آهن اصفهان