گل فوق‌العاده سامان از روی یک ضربه آزاد

سامان قدوس موفق شد از روی یک ضربه کاشته گلی دیدنی و فوق العاده ای را مقابلمالموی سوئدبه ثمر برساند ......

سامان قدوس موفق شد از روی یک ضربه کاشته گلی دیدنی و فوق العاده ای را مقابل  مالموی سوئد به ثمر برساند.

تگ ها


سامان قدوس اوسترشوندس فوتبال