«اسکار» تابلو ترین تمارض سال می رسد به ....

لوکاس فونسکا، بازیکن برزیلی تیم باهیا هنر تمارض را به سطحی کهکشانی رساند و به همین دلیل اسکار بهترین تمارض سال را دریافت خواهد کرد ......

لوکاس فونسکا، بازیکن برزیلی تیم باهیا هنر تمارض را به سطحی کهکشانی رساند و به همین دلیل اسکار بهترین تمارض سال را دریافت خواهد کرد.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال