«بنی آدم اعضای یکدیگرند» به روایت بازیکنان هرتابرلین!

بازیکنان هرتابرلین در ضدیت با تعصب کور در فوتبال با زانو زدن پیش از دیدار اخیرشان، از هشتک وحدت انسان ها در شبکه های اجتماعی حمایت کردند ......

بازیکنان هرتابرلین در ضدیت با تعصب کور در فوتبال با زانو زدن پیش از دیدار اخیرشان، از هشتک وحدت انسان ها در شبکه های اجتماعی حمایت کردند. لازم به ذکر است که این جنبش پس از اظهارات نژادپرستانه دانلد ترامپ براه افتاد و اولین بار در لیگ ان.اف.ال ابراز شد.

تگ ها


هرتابرلین Bundesliga فوتبال