«جیمی جامپ» ناکام و خنده تماشاگران

......

طرفداری که به هر ترتیب می خواست خود را به زمین مسابقه برساند در محاسباتش دچار اشتباه شد تا پلیس به جای دستگیری به کمکش بیاید!

تگ ها


طنز ورزشی المپیک