«رکوردهای جهانی گینس» ؛ رکورد طناب بازی تیمی

14 نفر از دانش آموزان مدرسه ی ابتدایی هارادا در شهر فوجی کشور ژاپن توانستند با کار گروهی منظم و دقیق خودشان یک بازی دسته جمعی را تبدیل به یک رکورد جهانی کنند ......

14 نفر از دانش آموزان مدرسه ی ابتدایی «هارادا» در شهر فوجی کشور ژاپن توانستند با کار گروهی منظم و دقیق خودشان یک بازی دسته جمعی را تبدیل به یک رکورد جهانی کنند. اجرای خوب آین نوجوانان را با هم می بینیم. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس