«رکوردهای گینس»؛ بلندترین پرش با «پوگو استیک» (دوبله)

پوگو استیک برای بیف فقط وسیله سرگرمی نیست, بلکه او خودش را با این ورزش تعریف می کند و زندگیش با این ورزش گره خورده ......

«پوگو استیک» برای «بیف» فقط وسیله سرگرمی نیست, بلکه او خودش را با این ورزش تعریف می کند و زندگیش با این ورزش گره خورده. در این ویدئو خود او داستانش با «پوگو استیک» را تعریف می کند که دیدن و شنیدنش خالی از لطف نیست.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس