«رکوردهای گینس»؛ چالش پشتک های سرگیجه آور! (دوبله)

برادران آناستاسینی که از هنرمندان اصلی سیرک بیگ اپل در نیویورک هستند تصمیم گرفته اند تا مهارت و هماهنگیشان را بیازمایند و اولین رکوردشان در گینس را ثبت کنند ......

برادران «آناستاسینی» که از هنرمندان اصلی سیرک «بیگ اپل» در نیویورک هستند تصمیم گرفته اند تا مهارت و هماهنگیشان را بیازمایند و اولین رکوردشان در گینس را ثبت کنند. آنها باید با همکاری هم در 30 ثانیه بیشتر از 25 پشتک ریسه ای بزنند تا نامشان را در این کتاب ثبت کنند. نتیجه تلاش آنها را در این ویدیو می بینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس