«پارکور»؛ وای بازم مدرسه ام دیر شد (1)

در مجموعه دو قسمتی پارکور کار جوان که برای رسیدن به مدرسه دیرش شده از هر تکنیک و وسیله ای استفاده می کند تا به موقع سر کلاس حاضر شود ......

در مجموعه دو قسمتی پارکور کار جوان که برای رسیدن به مدرسه دیرش شده از هر تکنیک و وسیله ای استفاده می کند تا به موقع سر کلاس حاضر شود. اجرای اول این ایده را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس