« گرند پری آذربایجان » ؛ منتخب مکالمات رادیویی

منتخبی از مکالمات رادیویی و کری خواندن های رانندگان فرمول 1 در دور نهایی گرند پری آذربایجان را با هم می بینیم ......

منتخبی از مکالمات رادیویی و کری خواندن های رانندگان فرمول 1 در دور نهایی گرند پری آذربایجان را با هم می بینیم.