10 شکست غیر منتظره از ستاره های تنیس در تاریخ رقابت های « ویمبلدون »

به جذاب ترین تورنمنت تنیس در سال نزدیک تر می شویم و به همین بهانه نگاهی به غیر منتظره ترین شکست های ستاره های تنیس در تاریخ این رقابت ها داشته باشیم ......

به جذاب ترین  تورنمنت تنیس در سال نزدیک تر می شویم و به همین بهانه نگاهی به غیر منتظره ترین شکست های ستاره های تنیس در تاریخ این رقابت ها داشته باشیم.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس