10 گل برتر دنیله د‌ه‌روسی با پیراهن رم/ ویدیو

دنیل ده‌روسی پس از 17 سال بازی برای رم انتهای فصل خداحافظی خواهد کرد....

باشگاه رم به مناسبت وداع ده روسی گل‌های برتر این بازیکن را منتشر کرد.