14 گل کات‌دار و استثنایی از لئو مسی

ستاره آرژانتینی، استاد ضربات کات‌دار...

منتخبی از 14 گل برتر لئو مسی که با کات‌هایی بی نظیر به تور دروازه نشسته است.