41 روز تا جام جهانی؛ گل به خودی‌ها!

در فاصله 41 روز تا جام جهانی سراغ تمام گل به خودیهای تاریخ جام خواهیم رفت ......

در فاصله 41 روز تا جام جهانی سراغ تمام گل‌ به خودی‌های تاریخ جام خواهیم رفت. گل به خودی‌هایی که بعضا به قیمت جان بازیکن‌ها تمام شده است. مثل گل به خودی آندره اسکوبار برابر آمریکا در سال 1994.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال