51 روز تا جام جهانی؛ افتخارات پرو

51 بازیکن در جامهای جهانی برای پرو بازی کردهاند؛ تئوفیلو کوبیاس افسانهای با 13 بازی، بیشترین تعداد بازی برای این تیم را داشته و با 10 گل، گلزن برتر تاریخ این کشور در مسابقات است ......

51 بازیکن در جام‌های جهانی برای پرو بازی کرده‌اند؛ تئوفیلو کوبیاس افسانه‌ای با 13 بازی، بیشترین تعداد بازی برای این تیم را داشته و با 10 گل، گلزن برتر تاریخ این کشور در مسابقات است.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال