6 راه برای زدن گل های بیشتر در فیفا 18 (دوبله)

با یاد گرفتن این 6 ترفند و تمرین روی آنها گل های بیشتری بزنید و دوستانتان را تحت تاثیر بازی حرفه ایتان قرار بدهید ......

با یاد گرفتن این 6 ترفند و تمرین روی آنها گل های بیشتری بزنید و دوستانتان را تحت تاثیر بازی حرفه ایتان قرار بدهید.

تگ ها


گیم پیشنهاد مدال فوتبال