90 مهار بی نظیر «سری آ» در فصل 2017-2016

از مهارهای بوفون افسانه ای تا پنالتی هایی که دوناروما گرفت و توپ هایی که جو هارت از رقیبان تورینو گرفت، نود مهار بی نظیر سری آ در فصل اخیر را با هم ببینیم ......

از مهارهای بوفون افسانه ای تا پنالتی هایی که دوناروما گرفت و توپ هایی که جو هارت از رقیبان تورینو گرفت، نود مهار بی نظیر سری آ در فصل اخیر را با هم ببینیم.

تگ ها


سری آ فوتبال