بلاتور 214؛ تحقیر فدور امیلیانکو برابر بادر

مهمترین مبارزه‌‎ی دور جدید بلاتور....

رایان بادر تنها در چند ثانیه موفق شد فدور امیلیانکوی پر آوازه را در دور جدید بلاتور ناک اوت کند.