شیطنت امیر علی اکبری در تمرین با مربی‌اش

امیر علی اکبری تمریناتش را با شور خاصی دنبال می‌کند...

شیطنت امیر علی اکبری در تمرین با مربی‌اش