عابدینی در آستانه کسب مدال

مجتبی عابدینی با درخشش مقابل حریف فرانسوی خود به جمع 4 نفر صعود کرد. برای کسب مدال تنها به یک پیروزی نیاز دارد ......
مجتبی عابدینی با درخشش مقابل حریف فرانسوی خود به جمع 4 نفر صعود کرد. برای کسب مدال تنها به یک پیروزی نیاز دارد ...

مجتبی عابدینی با درخشش مقابل حریف فرانسوی خود به جمع 4 نفر صعود کرد. برای کسب مدال تنها به یک پیروزی نیاز دارد.