ناک اوت برتر هفته (2) : استپی میوچیک برابر فدریکو وردام

در دومین قسمت مجموعه بهترین ناک اوت های تاریخ یو اف سی یادی از ناک اوت سریع استپی میوچیک برابر وردام در سال 2016 خواهیم داشت ......

در دومین قسمت مجموعه بهترین ناک اوت های تاریخ یو اف سی یادی از ناک اوت سریع استپی میوچیک برابر وردام در سال 2016 خواهیم داشت.