یواف‌سی 234؛ پیش نمایش مبارزات اصلی

گستالوم و ویتاکر مهمترین مبارزه رویداد یو اف سی 234...

سه مبارزه فوق مهم در رویداد بعدی یو اف سی، روز نهم فوریه برگزار خواهد شد.