یو‌اف‌سی فایت نایت؛ برد دیدنی مورائس برابر آسانسائو

مورائس موفق شد آسانسائو را سابمیشن کند....

مورائس موفق شد آسانسائو را شکست دهد و انتقام باخت قبلی را از او بگیرد. او در مصاحبه‌ی داخل هشت ضلعی تی جی دیلاشا را به مبارزه دعوت کرد.