اخبار فوتبال

مصر – آفریقای‌جنوبی؛ سروته‌آفریقا
۱۰ ماه پیش ۶٬۸۴۷

مصر – آفریقای‌جنوبی؛ سروته‌آفریقا

مصر و آفریقای جنوبی تشابهات و تفاوتهای زیادی با هم دارند؛ بزرگترین تشابه هر دوکشور این است که جزو پرجمعیتترین کشورهای قاره آفریقا هستند و چه تفاوتی بزرگتر از اینکه مصر در شمالیترین نقطه جغرافیایی قاره آفریقا قرار دارد و آفریقای جنوبی در جنوبیترین مکان این قاره است ...