حذف آلمان از جام جهانی به روایت انیمیشن
۱ سال پیش ۱۵٬۷۲۲

حذف آلمان از جام جهانی به روایت انیمیشن

به بهانهی باخت ناباورانهی ژرمنها از کرهی جنوبی، انیمیشن امروز به دیدار دو تیم آلمان و کره جنوبی و حذف ناباورانهی قهرمان دورهی قبل میپردازد ...