فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۴

۸ ماه پیش ۱۲٬۱۴۹

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۴

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۰

۸ ماه پیش ۸٬۵۷۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۰

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۶

۸ ماه پیش ۸٬۱۳۹

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۶

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۲

۸ ماه پیش ۶٬۷۶۶

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۲

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۸

۸ ماه پیش ۵٬۴۰۹

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۸

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۴

۸ ماه پیش ۶٬۰۵۷

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۴

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۰

۸ ماه پیش ۷٬۴۹۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۰

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۶

۸ ماه پیش ۳٬۸۴۹

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۶

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۲

۸ ماه پیش ۳٬۶۸۶

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۲

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۷۸

۸ ماه پیش ۶٬۷۵۴

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۷۸

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1974

۸ ماه پیش ۶٬۰۲۵

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1974

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1970

۸ ماه پیش ۶٬۲۴۳

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1970

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفته فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1966

۸ ماه پیش ۴٬۱۰۳

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1966

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفته فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...