6ماه محرومیت برای  سمیر نصری
۳ سال پیش ۳٬۰۵۰

6ماه محرومیت برای سمیر نصری

همان طور کهانتظار هم می رفت، یوفا تایید کرد که سمیر نصری به دلیل استفاده از روشهای غیرمجاز در روند ریکاوری از مصدومیتش، 6 ماه از فوتبال محروم شده است ...