خاویر ماسکرانو در لیست بارسا
۲ سال پیش ۷٬۶۸۷

خاویر ماسکرانو در لیست بارسا

تیم بارسا برای تقویت خط دفاعی خود نیاز به مدافع جدیدی دارد. به گزارش خبرنگار مدال، موندو در خبری آورد که ...

افول آرژانتینی دلیر و نگرانی‌های آلبی سلسته
۲ سال پیش ۱٬۷۲۶

افول آرژانتینی دلیر و نگرانی‌های آلبی سلسته

ماسکرانوی 34ساله در روسیه به هیچ وجه آماده نشان نداده و در بازی مقابل نیجریه با پنالتیای که به حریف داد چیزی نمانده بود آلبیسلسته را از رسیدن به مرحلهی یکهشتم نهایی بازدارد ...