درخواست دیوان محاسبات کشور از  وزارت ورزش در خصوص رؤسای بازنشسته فدراسیون‌ها
۲ سال پیش ۶٬۴۰۲

درخواست دیوان محاسبات کشور از وزارت ورزش در خصوص رؤسای بازنشسته فدراسیون‌ها

به گزارش مدال، به دنبال تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستهها در دستگاههای دولتی، محمدرضا داورزنی معاون حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش در گفتوگویی از12 رئیس بازنشسته فدراسیونهایورزشی خبر داد ...