اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(۱۵)؛ زلاتان

۱۰ ماه پیش ۷٬۴۸۰

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(۱۵)؛ زلاتان

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (14)؛ لورن کوشیلنی

۱۰ ماه پیش ۳٬۶۹۸

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (14)؛ لورن کوشیلنی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (13)؛ ویرجیل فان‌دایک

۱۰ ماه پیش ۴٬۲۷۴

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (13)؛ ویرجیل فان‌دایک

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (12)؛ یان اوبلاک

۱۰ ماه پیش ۹٬۵۱۹

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (12)؛ یان اوبلاک

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (11)؛ الکسیس سانچز

۱۰ ماه پیش ۱۰٬۰۵۳

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (11)؛ الکسیس سانچز

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (10)؛ گرت بیل

۱۰ ماه پیش ۱۳٬۹۷۵

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (10)؛ گرت بیل

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(9)؛ الکساندر کوکورین

۱۰ ماه پیش ۷٬۰۴۰

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(9)؛ الکساندر کوکورین

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(8)؛ چمبرلین

۱۰ ماه پیش ۱۱٬۶۹۴

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(8)؛ چمبرلین

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(7)؛ مارکو وراتی

۱۰ ماه پیش ۷٬۹۶۲

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(7)؛ مارکو وراتی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(6)؛ آرتورو ویدال

۱۰ ماه پیش ۹٬۳۳۵

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(6)؛ آرتورو ویدال

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا

۱۰ ماه پیش ۱۱٬۳۰۴

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(4)؛ دنی آلوز

۱۰ ماه پیش ۹٬۶۷۱

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(4)؛ دنی آلوز

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(3)؛ لئوناردو بونوچی

۱۰ ماه پیش ۸٬۷۶۰

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(3)؛ لئوناردو بونوچی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(2)؛ جورجیو کیه‌یلینی

۱۰ ماه پیش ۸٬۵۹۹

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(2)؛ جورجیو کیه‌یلینی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(1)؛ جیانلوئیجی بوفون

۱۰ ماه پیش ۸٬۵۶۹

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(1)؛ جیانلوئیجی بوفون

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...