اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(۱۵)؛ زلاتان
۱ سال پیش ۷٬۵۳۹

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(۱۵)؛ زلاتان

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (12)؛ یان اوبلاک
۱ سال پیش ۹٬۶۲۷

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (12)؛ یان اوبلاک

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (11)؛ الکسیس سانچز
۱ سال پیش ۱۰٬۱۰۰

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (11)؛ الکسیس سانچز

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (10)؛ گرت بیل
۱ سال پیش ۱۴٬۰۲۳

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (10)؛ گرت بیل

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(8)؛ چمبرلین
۱ سال پیش ۱۱٬۸۳۱

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(8)؛ چمبرلین

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(7)؛ مارکو وراتی
۱ سال پیش ۸٬۰۲۶

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(7)؛ مارکو وراتی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(6)؛ آرتورو ویدال
۱ سال پیش ۹٬۳۶۴

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(6)؛ آرتورو ویدال

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا
۱ سال پیش ۱۱٬۳۲۴

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(4)؛ دنی آلوز
۱ سال پیش ۹٬۷۱۱

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(4)؛ دنی آلوز

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...