اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(۱۵)؛ زلاتان

۸ ماه پیش ۷٬۴۴۵

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(۱۵)؛ زلاتان

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (14)؛ لورن کوشیلنی

۸ ماه پیش ۴٬۷۷۷

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (14)؛ لورن کوشیلنی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (13)؛ ویرجیل فان‌دایک

۸ ماه پیش ۵٬۳۵۳

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (13)؛ ویرجیل فان‌دایک

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (12)؛ یان اوبلاک

۸ ماه پیش ۹٬۴۳۵

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (12)؛ یان اوبلاک

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (11)؛ الکسیس سانچز

۸ ماه پیش ۱۰٬۰۳۰

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (11)؛ الکسیس سانچز

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (10)؛ گرت بیل

۸ ماه پیش ۱۳٬۹۳۹

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی (10)؛ گرت بیل

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(9)؛ الکساندر کوکورین

۸ ماه پیش ۶٬۶۹۲

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(9)؛ الکساندر کوکورین

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(8)؛ چمبرلین

۸ ماه پیش ۱۱٬۶۰۸

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(8)؛ چمبرلین

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(7)؛ مارکو وراتی

۸ ماه پیش ۷٬۹۱۱

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(7)؛ مارکو وراتی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(6)؛ آرتورو ویدال

۸ ماه پیش ۱۴٬۰۹۲

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(6)؛ آرتورو ویدال

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا

۸ ماه پیش ۱۱٬۲۸۸

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(4)؛ دنی آلوز

۸ ماه پیش ۹٬۶۵۷

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(4)؛ دنی آلوز

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(3)؛ لئوناردو بونوچی

۸ ماه پیش ۸٬۷۳۶

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(3)؛ لئوناردو بونوچی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(2)؛ جورجیو کیه‌یلینی

۸ ماه پیش ۱۲٬۳۴۳

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(2)؛ جورجیو کیه‌یلینی

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(1)؛ جیانلوئیجی بوفون

۸ ماه پیش ۸٬۵۲۳

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(1)؛ جیانلوئیجی بوفون

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...