عالیشاه در مسیر مسلمان!
۱۰ ماه پیش ۱۲٬۳۶۵

عالیشاه در مسیر مسلمان!

عالیشاه نه با برانکوی محافظه کار کروات توانست کار کند نه با کالدرون آرژانتینی جنگجو. از این رو بعید نیست اگر پیش بینی کنیم او نمی تواند با هیچ مربی دیگری به رستگاری برسد.