عناوین تحقیقی کارگروه خشونت در ورزش
۳ هفته پیش ۱٬۱۷۱

عناوین تحقیقی کارگروه خشونت در ورزش

مربی تیم سپاهان از ایجاد کارگروهی علمی برای بررسی خشونت ها و بحران های اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن در روانشناسی بحران و خشونت ورزشی خبر داد و عناوین تحقیقی این کارگروه را هم مشخص کرد.

تشکیل کارگروه بررسی خشونت‌ها در ورزش
۴ هفته پیش ۱٬۴۳۳

تشکیل کارگروه بررسی خشونت‌ها در ورزش

مربی تیم سپاهان از ایجاد کارگروهی علمی برای بررسی خشونت ها و بحران های اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن در روانشناسی بحران و خشونت ورزشی خبر داد.