فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۴

۸ ماه پیش ۱۲٬۱۵۶

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۴

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۰

۸ ماه پیش ۸٬۵۸۰

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۰

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۶

۸ ماه پیش ۸٬۱۴۸

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۶

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۲

۸ ماه پیش ۶٬۷۷۷

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۲

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۸

۸ ماه پیش ۵٬۴۱۶

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۸

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۴

۸ ماه پیش ۶٬۰۶۳

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۴

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۰

۸ ماه پیش ۷٬۵۰۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۰

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۶

۸ ماه پیش ۳٬۸۶۷

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۶

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۲

۸ ماه پیش ۳٬۷۰۴

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۲

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۷۸

۸ ماه پیش ۶٬۷۷۷

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۷۸

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1974

۸ ماه پیش ۶٬۰۳۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1974

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1970

۸ ماه پیش ۶٬۲۴۳

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1970

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفته فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1966

۸ ماه پیش ۴٬۱۱۱

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1966

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفته فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...