فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۴

۱۰ ماه پیش ۱۲٬۲۵۶

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۴

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۰

۱۰ ماه پیش ۸٬۷۸۶

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۰

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۶

۱۰ ماه پیش ۸٬۳۰۵

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۶

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۲

۱۰ ماه پیش ۷٬۰۴۰

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۰۲

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۸

۱۰ ماه پیش ۵٬۷۳۷

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۸

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۴

۱۰ ماه پیش ۶٬۳۲۳

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۴

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۰

۱۰ ماه پیش ۷٬۷۱۱

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۱۹۹۰

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۶

۱۰ ماه پیش ۴٬۲۸۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۶

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۲

۱۰ ماه پیش ۴٬۰۵۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۸۲

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۷۸

۱۰ ماه پیش ۶٬۹۸۰

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی ۱۹۷۸

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1974

۱۰ ماه پیش ۶٬۲۹۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1974

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1970

۱۰ ماه پیش ۶٬۴۶۵

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1970

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفته فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1966

۱۰ ماه پیش ۴٬۴۲۲

فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » /جام جهانی 1966

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفته فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ...