ویلموتس گزینه خوبی است یا نه؟
۲ سال پیش ۱۴٬۲۵۱

ویلموتس گزینه خوبی است یا نه؟

نگاهی داریم به آمار و عملکرد ویلموتس در زمان بازیگری و مربیگری و درنهایت با تکیه به این آمار باید پرسید آیا ولموتس برای فوتبال ایران گزینه خوبی است یا نه