پنهان کاری مبالغ قرارداد،فاجعه بزرگ فوتبال ایران
۲ هفته پیش ۸٬۱۴۲

پنهان کاری مبالغ قرارداد،فاجعه بزرگ فوتبال ایران

چهار میلیارد تومانی که امروز به سقف مبلغ قرارداد در برخی باشگاهها تبدیل شد،پایه مبالغ قراردادها است نه با احتساب اپشن هایی که نیمی از آن به سهولت قابل دسترسی است تا رفته رفته باور کنیم پنهان کاری مبالغ قرارداد،فاجعه بزرگ فوتبال ایران محسوب می شود