بازگشت نصیرزاده به تبریز و  تراکتور
۳ ماه پیش ۳٬۰۲۳

بازگشت نصیرزاده به تبریز و تراکتور

با استعفای محمد علیپور از مدیرعاملی باشگاه تراکتور، ساختار مدیریتی این باشگاه هم طبق سیاست های مدنظر مالک و مصوبات هیات مدیره تغییر کرد.